Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

pre objednávky Tovaru cez internetovú stránku

  

I. Úvodné ustanovenia

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) sa vzťahujú na obchodné (zmluvné) vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim, a teda podnikateľským subjektom Ladislav Németh – mladší, zap. v živnostenskom registri pod č. 201-16034, s miestom podnikania 930 37 Lehnice, Veľký Lég 720, IČO: 40 557 219, DIČ: SK1070006410 a záujemcom, teda druhými stranami (ďalej len „záujemca“ alebo „kupujúci“) majúcimi záujem o kúpu produktov, ktoré predávajúci predáva na slovenskom trhu. Všetky právne vzťahy sa riadia právnym poriadkom SR, pričom sa zmluvné vzťahy uzatvárané predávajúcim a druhými stranami (záujemcami) prostredníctvom dopytového formulára nachádzajúceho sa na internetovej stránke kobrakefy.sk prioritne riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, nakoľko predmetný dopytový formulár je určený prioritne pre fyzické osoby – podnikateľov alebo obchodné spoločnosti konajúce podľa § 2 Obchodného zákonníka v platnom znení.  Ojedinele môžu na základe osobitnej dohody s predávajúcim dopytovať a neskôr kupovať tovar z jeho ponuky cez predmetný dopytový formulár aj fyzické osoby,  ako koneční užívatelia (spotrebitelia).  
 2. Tieto VOP upravujú práva a povinnosti súvisiace s dopytovaním tovaru na internetovej stránke kobrakefy.sk a následným nákupom tovaru bez priameho osobného kontaktu, a teda na diaľku a sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim (prevádzkovateľom internetovej stránky) a kupujúcim.
 3. Na kupujúceho, ktorý je osobou nakupujúcou tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby sa nevzťahujú osobitné ustanovenia týchto VOP ktoré pojednávajú o osobitných právach spotrebiteľov, ako ani osobitné ustanovenia Reklamačného poriadku týkajúce sa výlučne spotrebiteľov. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tom prípade riadi ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.
 4. Uskutočnením dopytu kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí.
 5. Tieto VOP sú prístupné na internetovej stránke www.kobrakefy.sk v sekcii  Informácie˃Obchodné podmienky a sú platné a účinné odo dňa 07.01.2019, resp. od ich zverejnenia.

 

II. Vymedzenie pojmov

 

 1. Predávajúci pre potreby týchto VOP znamená podnikateľský subjekt: Ladislav Németh – mladší, zap. v živnostenskom registri pod č. 201-16034, s miestom podnikania 930 37 Lehnice, Veľký Lég 720, IČO: 40 557 219, DIČ: SK1070006410
 2. Záujemcom je fyzická osoba alebo obchodná spoločnosť konajúca podľa § 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, ale v ojedinelých prípadoch aj fyzická osoba ako konečný užívateľ konajúci podľa zákona o ochrane spotrebiteľov. Záujemca nadobúda status kupujúceho až po odsúhlasení cenovej ponuky poskytnutej mu zo strany predávajúceho na základe jeho dopytu (v elektronickej forme) v súlade s týmito VOP.
 3. Internetová stránka pre potreby týchto VOP znamená stránku kobrakefy.sk.
 4. Reklamačný poriadok znamená reklamačný poriadok vydaný predávajúcim A zverejnený na internetovej stránke za účelom zjednodušenia reklamácie tovaru zakúpeného po odsúhlasení cenovej ponuky poskytnutej predávajúcim na základe vyplneného dopytového formulára záujemcom, ktorý je umiestnený na internetovej stránke v sekcii  Informácie˃Reklamačný poriadok.
 5. Tovar znamená každú hnuteľnú vec umiestnenú na internetovej stránke predávajúceho, vo vzťahu ku ktorej je možné predávajúceho dopytovať, a teda ktorú v konečnom dôsledku v rámci svojej podnikateľskej činnosti ponúka na predaj.
 6. Cena tovaru znamená cenu za tovar, za ktorú je konkrétny tovar predávaný vo všeobecnosti predávajúcim. Cena tovaru pri všetkých tovaroch predávaných predávajúcim je osobitne uvedená aj bez DPH, ako aj vrátane DPH, nakoľko predávajúci je platcom DPH. Cena za tovar nezahŕňa prípadné náklady na dodanie tovaru záujemcovi po odsúhlasení cenovej ponuky poskytnutej zo strany predávajúceho.
 7. Dopyt znamená záujemcom vyplnený a odoslaný dopytový formulár prostredníctvom internetovej stránky. Dopyt obsahuje základné informácie o tovare, o ktorú sa záujemca zaujíma, ale aj základné informácie a kontaktné údaje o záujemcovi. Vyplnenie dopytového formulára nie je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy – ide len o žiadosť o poskytnutie presnejších informácií o cene a dostupnom množstve konkrétneho tovaru. Cenová ponuka sa pre účely uzavretia kúpnej zmluvy považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a tam, kde sa v týchto VZP hovorí o cenovej ponuke, hovorí sa aj o návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.
 8. Cenová ponuka poskytnutá záujemcovi zo strany predávajúceho obsahuje údaje o dostupnosti tovaru v konkrétnom množstve, o jeho cene a možnostiach dodania. Cenová ponuka je vypracovaná zo strany predávajúceho na základe dopytu záujemcu.
 9. Akceptáciou cenovej ponuky zo strany záujemcu dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.
 10. Kúpna zmluva znamená kúpnu zmluvu uzavretú medzi predávajúcim a kupujúcim po odsúhlasení cenovej ponuky predávajúceho kupujúcim, na základe ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar  do miesta určenia a kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar a zaplatiť predávajúcemu za objednaný tovar kúpnu cenu a cenu za prepravu. Neoddeliteľnou súčasťou takejto kúpnej zmluvy sú tieto VOP.
 11. Spotrebiteľom je fyzická osoba (nepodnikateľ), ktorá pri uzatváraní spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, povolania alebo zamestnania. 
 12. Spotrebiteľská zmluva znamená každú kúpnu zmluvu alebo inú zmluvu bez ohľadu na jej právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci so spotrebiteľom.
 13. Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 14. Zákon o ochrane osobných údajov znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len Nariadenie“) a Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)
 15. Zákon o ochrane spotrebiteľa znamená zákon č. 270/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa  v platnom znení.

 

III. Spôsob dopytovania ceny a množstva tovaru, návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy a uzatvorenie samotnej kúpnej zmluvy

 

 1. Tovar je na webovej stránke riadne označený názvom, pričom z dôvodu, že všetky ponúkané tovary sú roztriedené do kategórii podľa ich použitia, zoznam kategórii je umiestnený na ľavej strane webovej stránky. Každý tovar umiestnený na webovej stránke je identifikovateľný na základe kódu, pričom po rozkliknutí vybraného tovaru, má kupujúci možnosť oboznámiť sa s popisom daného tovaru, materiálnym zložením, ako aj odporúčaniami predávajúceho. V prípade, že je tovar vyrábaný v rôznych veľkostiach a farbách, má kupujúci možnosť si vybrať požadovanú veľkosť a farbu tovaru pred tým, ako klikne na tlačidlo „dopyt“, prostredníctvom ktorého vybraný tovar vloží do košíka pre dopytovanie (ďalej aj ako „nákupný košík“), ktorý je umiestnený v pravom hornom rohu internetovej stránky.
 2. Pre uskutočnenie dopytu záujemca nie povinný sa registrovať za účelom vytvorenia užívateľského účtu, resp. sa prihlásiť do svojho užívateľského účtu vytvoreného pri predchádzajúcej registrácii – takáto možnosť je len voliteľná. Registrácia však v zásade umožňuje záujemcovi, okrem iného prehliadať aj históriu svojich dopytov, aktuálny stav spracúvania dopytu a v nadväznosti na vytvorenie užívateľského účtu tiež zjednodušené uskutočňovanie nových dopytov.
 3. Záujemca dopytuje tovar u predávajúceho vyplnením elektronického dopytového formulára uvedeného na internetovej stránke kobrakefy.sk, spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach týchto všeobecných obchodných podmienok.
 4. Záujemca vyplní všetky požadované údaje uvedené v dopytovom formulári, pričom má možnosť skontrolovať pred definitívnym odoslaním predmetného formulára svoje údaje, ako aj údaje o dopytovaných tovaroch a ich množstve. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla „späť“, ktorým sa záujemca vráti na úroveň predchádzajúceho kroku (strany). Pokiaľ vyplnený formulár zodpovedá požiadavkám záujemcu, má možnosť potvrdiť dopyt stlačením tlačidla „Odoslať dopyt bez povinnosti platby“. Dopyt sa považuje za odoslaný, pokiaľ je predávajúcemu doručený a obsahuje údaje potrebné k vypracovaniu cenovej ponuky dopytovaných tovarov, ako aj osobné (fakturačné) a kontaktné údaje záujemcu (predovšetkým, nie však výlučne označenie záujemcu, jeho e-mailovú adresu a telefonický kontakt) za účelom predloženia (poslania) cenovej ponuky ako návrhu na uzavretie zmluvy, do dispozičnej sféry záujemcu. Povinne žiadané údaje sú v dopytovom formulári označené krížikom.
 5. Predávajúci zašle záujemcovi rekapituláciu dopytovaného tovaru na jeho e-mailovú adresu v ktorom je uvedený kód dopytu, ktorá slúži na identifikáciu danej transakcie, ako aj všetky údaje záujemcu zadávané do dopytového formulára.
 6. Predávajúci následne zašle záujemcovi cenovú ponuku na ním vybraný tovar v dostupnom množstve, ktorá sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy.
 7. Pokiaľ záujemca súhlasí s cenovou ponukou podľa predchádzajúceho odseku, túto písomne alebo telefonicky potvrdí, čím je medzi stranami uzavretá kúpna zmluva.
 8. Kupujúci je viazaný svojim prejavom vôle (potvrdením cenovej ponuky) a môže ho odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde predávajúcemu skôr, ako predávajúci odošle tovar, príp. v súlade s týmito VOP.
 9. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru konkrétne dopytovaného tovaru (množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosti a pod.) v prípade telefonického potvrdenia cenovej ponuky žiadať od kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) súhlasu (akceptácie) s cenovou ponukou (objednávky) vhodným spôsobom, a to v písomnej forme. V prípade aj kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné pre takýto prípad vydať všetko, čo do okamihu zrušenia zmluvy už plnili.

 

IV. Cena a platobné podmienky

 

 1. Ceny uvedené na internetovej stránke sú v € a uvádzajú sa vrátane DPH, nakoľko predávajúci je platcom DPH, aj keď je pri každom tovare uvedená aj jej cena bez DPH, ako aj výška DPH samostatne. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny tovaru oproti cenám uvádzaným na jeho internetovej stránke, avšak ku zmene ceny uvedenej v cenovej ponuke vypracovanej na základe dopytu záujemcu môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim – takúto cenu predávajúci nemôže jednostranne zmeniť.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť cenu tovaru a uskutočňovať reklamné a zľavové akcie na tovar, a to v súlade so všeobecne platnými záväznými právnymi predpismi SR. Na kúpne zmluvy uzavreté pred zverejnením zmeny ceny tovaru na internetovej stránke sa táto zmena nevzťahuje.
 3. Ceny výrobkov uvádzaných na internetovej stránke neobsahujú prepravné náklady, tieto závisia od dopravcu a ich presná cena je uvedená v cenovej ponuke. Cena prepravného prostredníctvom zásielkovej spoločnosti vo výške 4,5 € v dopytovom formulári v časti „Platba a doprava“ je len orientačná.
 4. Platba Kúpnej ceny sa uskutočňuje v mene euro.
 5. Kupujúci uhradí kúpnu cenu podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v dopytovom formulári, ktorá môže byť menená do akceptácie cenovej ponuky, pričom medzi jeho možnosti patria:
  1. bezhotovostným bankovým prevodom na účet predávajúceho na základe faktúry, ktorá mu bude preposlaná na ním uvedenú e-mailovú adresu v elektronickej podobe (PDF) ako aj v listinnej podobe spoločne s vybraným tovarom;
  2. v hotovosti oproti potvrdeniu vydaného kuriérom pri dodaní tovaru na dobierku, pričom je faktúra kupujúcemu doručovaná aj v takomto prípade tak do e-mailovej schránky v elektronickej podobe (PDF) ako aj v listinnej podobe spoločne s vybraným tovarom;
  3. pri osobnom odbere na adrese podnikania predávajúceho v hotovosti oproti daňovému dokladu o zaplatení.

 

UPOZORNENIE! Predávajúci nikdy neposiela kupujúcemu informáciu, že sa zmenilo číslo účtu na platbu objednávky. Ak kupujúci obdrží takýto e-mail – nemal by realizovať takúto platbu, ani odpovedať na takýto e-mail, ale preposlať ho v nezmenenej podobe so všetkými prípadnými prílohami na adresu:  info@kobrakefy.sk.

 

Uskutočnením objednávky kupujúci súhlasí s tým, aby mu faktúra za objednaný a zakúpený tovar bola zo strany predávajúceho poskytnutá v elektronickej podobe (elektronická faktúra/PDF) na jeho e-mailovú adresu uvedenú v dopytovom formulári, a zároveň v originály zaslaná až spoločne s objednaným tovarom.

 1. Kupujúci je povinný kúpnu cenu tovaru, ktorého cenovú ponuku akceptoval, riadne a včas zaplatiť.
 2. V prípade ak kupujúci zaplatí kúpnu cenu vopred a predávajúci následne z objektívnych dôvodov nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, predávajúci o tejto skutočnosti bezodkladne informuje kupujúceho s tým, že mu ponúkne alternatívny tovar, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie) alebo možnosť vrátenia zaplatenej kúpnej ceny. Zaplatenú kúpnu cenu predávajúci vráti kupujúcemu do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia kupujúceho o tom, že nemá záujem na dodaní alternatívneho tovaru, príp. že žiada vrátiť kúpnu cenu, a to na účet kupujúceho, ktorý zašle e-mailom na adresu: info@kobrakefy.sk. Kupujúci nemá povinnosť prijať dodanie alternatívneho (náhradného) tovaru. Pokiaľ k osobitnej dohode medzi zmluvnými stranami nedôjde, príp. ak svoje stanovisko o (ne)prijatí náhradného tovaru, príp. vrátení kúpnej ceny kupujúci nevysloví, predávajúci je povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.

 

V. Dostupnosť objednaného tovaru a dodacia lehota

 

 1. Tovar ponúkaný na predaj cez internetovú stránku je vo väčšine prípadov na sklade u predávajúceho a v ojedinelých prípadoch, kedy predmetný tovar nie je k dispozícii u predávajúceho (na sklade), prípadne ak je potrebné zabezpečiť prispôsobenie vlastností tovaru požiadavkám kupujúceho, predávajúci informuje prostredníctvom e-mailu kupujúceho o predpokladanej dĺžke dodania tovaru.
 2. V prípade, ak je tovar k dispozícii u predávajúceho (na jeho sklade), predávajúci bez zbytočného odkladu po prijatí (akceptácii) cenovej ponuky kupujúcim, takúto objednávku vybaví a odovzdá prepravcovi alebo priamo kupujúcemu v prípade voľby osobného prevzatia. Štandardná dĺžka dodania tovaru dostupného o predávajúceho je 4 (pracovné) dni od akceptácie cenovej ponuky („dodacia lehota“). V prípade, ak objednaný tovar nebude možné dodať v uvedenom termíne, predávajúci o tom bezodkladne informuje e-mailom kupujúceho spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania.
 3. Dodacia lehota pri tovare, ktorého kúpna cena má byť kupujúcim hradená pri prevzatí tovaru, tzn. na dobierku, začína plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy v zmysle čl. III týchto VOP, tzn. doručením akceptácie cenovej ponuky predávajúcemu. V prípade, ak kupujúci zvolí iný spôsob úhrady, ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, tzn. napr. prevodom platby z účtu na účet, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, tzn. od pripísania celkovej výšky kúpnej ceny uvedenej na elektronickej faktúre doručenej kupujúcemu e-mailom na účet predávajúceho.
 4. V prípade nedostupnosti tovaru predávajúci postupuje obdobne ako je to uvedené v čl. IV ods. 7 týchto VOP.
 5. Tovar je predávajúcim dodávaný zásadne na územie Slovenskej republiky, pričom dodanie do inej krajiny je možné len na základe predchádzajúcej dohody s predávajúcim, pričom samotný predávajúci by mal mať možnosť pred predložením cenovej ponuky zvážiť, či uskutoční dodávku svojich tovarov do konkrétnej krajiny, ako aj dopad tejto okolnosti na tvorbu cien tovarov a na cenu dopravy.
 6. Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov dodania objednaného tovaru:
  1. dodanie tovaru kuriérom na adresu uvedenú v dopytovom formulári, príp. akceptácii cenovej ponuky;
  2. doručenie tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty a. s.;
  3. osobný odber na mieste podnikania predávajúceho (v Lehniciach), príp. na inom mieste po predchádzajúcej dohode s predávajúcim.
 7. Cena za dopravu môže byť zvýšená u niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov. Cena za zvolenú prepravu sa vyčísluje v cenovej ponuke a je po akceptácii cenovej ponuky nemenná.
 8. Tovar je zvyčajne doručený do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je kupujúci informovaný e-mailom.
 9. Potvrdenie o nákupe a faktúra v originály sú priložené k zasielanému tovaru. Predávajúci nezodpovedá za nesprávne údaje zadané kupujúcim.
 10. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu (slovenskej pošty alebo kuriérskej spoločnosti) riadne prevziať, skontrolovať neporušiteľnosť obalu, počet balíkov a pod. a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť prepravcovi. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušene. Faktúra, ktorá je priložená vždy do zásielky slúži zároveň aj ako dodací list.

 

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie predávajúci zodpovednosť.

 

VI. Záruka a servis

 

 1. Predávajúci poskytuje záruku na ním predávaný tovar v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR alebo po dobu, ktorá je uvedená v záručnom liste, ktorá však nesmie byť kratšia, ako zákonná záručná doba. Ak nie je v katalógu tovarov na internetovej stránke predávajúceho (www.kobrakefy.sk) alebo v priloženom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
 2. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetreným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napr. úderom blesku, ohňom či vodou a pod. alebo pôsobením iných neštandardných javov.
 3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:
  1. osobne v sídle spoločnosti;
  2. odoslaním reklamovaného tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi poštou na adresu predávajúceho Ladislav Németh – mladší, 930 37 Lehnice, Veľký Lég 720, Slovenská republika.
 4. K reklamovanému tovaru kupujúci priloží čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru – faktúru a podrobný popis vady, Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar odporúčame odovzdať v originálnom obale (nejde však o podmienku). Nevyhnutné je však, aby sa na reklamáciu odovzdal tovar kompletne, tzn. vrátane príslušenstva.
 5. V prípade oprávnenej reklamácie, keď kupujúci uplatňuje reklamáciu priamo u predávajúceho, dopraví predávajúci opravený tovar kupujúcemu na vlastné náklady.
 6. Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.

 

VII. Zrušenie kúpnej zmluvy dohodou,  odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

 

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že sa pri tovare, ktorý nie je na jeho sklade ukáže, že sa už takýto (objednaný) tovar nevyrába alebo nedodáva (tzn. z dôvodov na strane výrobcu) alebo ak si kupujúci zvolil spôsob úhrady kúpnej ceny bezhotovostne bankovým prevodom a predávajúci neobdrží od kupujúceho úhradu kúpnej ceny za objednaný tovar do 10 dní odo dňa akceptácie cenovej ponuky.
 2. Pre prípad, že kupujúci neprevezme tovar pri jeho dodávaní na dobierku, má sa za to, že kupujúci bezdôvodne odstúpil od kúpnej zmluvy a predávajúci je oprávnený od neho požadovať náhradu nákladov na prepravu, ktoré mu vznikli v súvislosti s neúspešným dodaním objednaného tovaru, to všetko aj vrátane nákladov na balné objednaného tovaru.
 3. Za platné odstúpenie predávajúceho od kúpnej zmluvy sa považuje odoslanie písomného oznámenia o odstúpení kupujúcemu formou e-mailu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v dopytovom formulári alebo akceptácii cenovej ponuky, príp. v písomnej forme na jeho adresu uvedenú v dopytovom formulári alebo na osobitnú adresu uvedenú ako „adresa pre doručenie zásielky“.
 4. Kupujúci je oprávnený bezplatne a bez udania dôvodu zrušiť akceptáciu cenovej ponuky (objednávku) až do okamihu obdržania e-mailu, ktorým sa mu oznamuje, že došlo k odoslaniu objednaného tovaru, najneskôr však do 12 hodín od okamihu uzavretia kúpnej zmluvy, to všetko odoslaním písomného oznámenia o odstúpení predávajúcemu formou e-mailu na jeho e-mailovú adresu info@kobrakefy.sk, ktorý má obsahovať predovšetkým, nie však výlučne nasl. údaje: (obchodné) meno kupujúceho, číslo cenovej ponuky (objednávky), ktoré sa zhoduje s číslom dopytu a iné údaje slúžiace k identifikácii konkrétnej objednávky (označenie tovarov, cenu objednávky a pod.).
 5. Po uplynutí 12 hodín od uzavretia kúpnej zmluvy je kupujúci oprávnený do času odoslania objednaného tovaru, ktorý sa nachádza u predávajúceho na jeho sklade, žiadať predávajúceho o zrušenie kúpnej zmluvy spôsobom uvedeným v ods. 6 tohto článku. Predávajúci odošle svoje písomné stanovisko k žiadosti kupujúceho formou e-mailu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v dopytovom formulári alebo akceptácii cenovej ponuky. Ku zrušeniu kúpnej zmluvy dôjde dohodou zmluvných strán v okamihu, keď kupujúci obdrží od predávajúceho akceptáciu návrhu na zrušenie kúpnej zmluvy. Do času kým predávajúci odošle kupujúcemu svoje vyjadrenie k návrhu kupujúceho na zrušenie kúpnej zmluvy neplynie predávajúcemu lehota na dodanie objednaného tovaru podľa článku V. týchto VOP. Odlišný postup sa uplatní v prípade objednaného tovaru, ktorý sa nenachádza u predávajúceho na jeho sklade. Kupujúci je pre takýto prípad oprávnený požiadať predávajúceho o zrušenie kúpnej zmluvy len do okamihu objednania tovaru u výrobcu. Predávajúci v takomto prípade vo svojom písomnom stanovisku k žiadosti kupujúceho informuje aj o (ne)objednaní tovaru u výrobcu.
 6. V prípade ak dôjde k zrušeniu kúpnej zmluvy podľa ods. 5 tohto článku alebo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy podľa ods. 1 tohto článku a predávajúci už obdržal od kupujúceho úhradu kúpnej ceny (alebo jeho časti) za objednaný tovar, použije sa pre vrátenie zaplatenej kúpnej ceny (alebo jeho časti) primerane postup podľa čl. VIII ods. 5 a nasl. VOP.

 

VIII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom

 

 1. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo ním určenou treťou osobou. Pre tento účel je spotrebiteľ oprávnený použiť formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je umiestnený na internetovej stránke predávajúceho. Vyplnený formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ odoslať predávajúcemu po jeho vytlačení v listinnej podobe na adresu podnikania predávajúceho: 930 37 Lehnice, Veľký Lég 270 (odporúčané je už spolu s dodaným tovarom, ktorý mu bol doručený), príp. elektronicky prostredníctvom e-mailu predávajúceho (info@kobrakefy.sk) v naskenovanej forme (s tým, že bez zbytočného odkladu vráti aj dodaný tovar) – predávajúci v takomto prípade bez zbytočného odkladu poskytne spotrebiteľovi potvrdenie o obdržaní takéhoto odstúpenia.
 2. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle predávajúcemu oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota uvedená v ods. 1 tohto článku.
 3. Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 4. Pri odstúpení spotrebiteľa od kúpnej zmluvy je spotrebiteľ povinný zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar späť predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ zašle alebo odovzdá zakúpený tovar predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete. Spotrebiteľ je povinný zaslať predávajúcemu prostredníctvom bežného poštového balíka alebo prostredníctvom kuriéra alebo odovzdať zakúpený tovar na adrese podnikania alebo na vopred dohodnutom mieste. Predávajúci nepreberá zakúpený tovar, ktorý mu bol zaslaný spotrebiteľom formou dobierky. Vrátený tovar musí byť nepoužitý a nepoškodený. Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty zakúpeného tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania sa s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti zakúpeného tovaru. Náklady na vrátenie zakúpeného tovaru predávajúcemu znáša spotrebiteľ.
 5. V prípade, ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci mu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy vráti všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov s výnimkou nákladov, ktoré vznikli kupujúcemu na vrátenie tovaru predávajúcemu v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy. Predávajúci ďalej nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Predávajúci a spotrebiteľ sa pri uzavretí kúpnej zmluvy dohodli na tom, že predávajúci je oprávnený vrátiť spotrebiteľovi všetky platby podľa tohto bodu:
  1. bezhotovostným prevodom na účet spotrebiteľa uvedený v odstúpení od kúpnej zmluvy, alebo
  2. na účet, ktorý kupujúci uvedie predávajúcemu v nadväznosti na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo
  3. na účet uvedený v dopytovom formulári alebo akceptácii cenovej ponuky;

a v prípade, ak ani jedna z predchádzajúcich možností nie je možná, prostredníctvom poštovej poukážky na adresu kupujúceho uvedenú v odstúpení od kúpnej zmluvy alebo v dopytovom formulári alebo akceptácii cenovej ponuky; to všetko bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 1. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa ods. 5 tohto článku pred tým, ako mu je zakúpený tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie zakúpeného tovaru späť predávajúcemu. V prípade ak bude predávajúcemu pri odstúpení spotrebiteľa od kúpnej zmluvy podľa tohto článku vrátený zakúpený tovar v poškodenom stave v rozpore s ods. 4. tohto článku VOP, spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Predávajúci si v tomto prípade vyhradzuje právo vrátiť spotrebiteľovi kúpnu cenu za zakúpený tovar v zníženej sume, pričom v takomto prípade ide o sumu náhrady škody spôsobenú na objednanom tovare. Pohľadávka predávajúceho na náhradu škody voči spotrebiteľovi zanikne započítaním oproti pohľadávke spotrebiteľa voči predávajúcemu na vrátenie kúpnej ceny za zakúpený tovar.
 2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je účinné dňom, kedy bolo doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpením od kúpnej zmluvy sa táto od začiatku zrušuje.
 3. Kontaktné údaje predávajúceho pre uplatnenie odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo reklamácie sú: Ladislav Németh – mladší, so sídlom Veľký Lég 720, Lehnice 930 37, Slovenská Republika, e-mail: info@kobrakefy.sk .

 

IX. Zodpovednosť za vady a záruka

 

 1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar v čase prevzatia kupujúcim má minimálne bežnú kvalitu, že ho možno použiť podľa povahy a účelu kúpnej zmluvy a že nemá právne vady.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má objednaný tovar v čase jeho prevzatia kupujúcim, ale aj za vady, ktoré sa vyskytnú na objednanom tovare po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Pri tovare, ktorý sa predáva za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktorý bol poskytnutý v rámci marketingových alebo iných akcií predávajúceho na podporu predaja bezplatne. Zodpovednosť predávajúceho za vady takéhoto tovaru je zo zákona vylúčená.
 3. Za vadu objednaného tovaru nie je možné považovať jeho zmenu, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby tovaru v dôsledku jeho bežného opotrebenia, nesprávneho používania, mechanického poškodenia, nesprávneho skladovania, ošetrovania alebo nedovoleného zásahu.
 4. Kupujúci je povinný ihneď po prevzatí objednaného tovaru tento pozorne prehliadnuť. Prehliadku tovaru musí kupujúci uskutočniť tak, aby zistil všetky vady, ktoré je možné zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
 5. V prípade výskytu vady na objednanom tovare má kupujúci právo vadu reklamovať. Za účelom správneho posúdenia uplatnenej reklamácie je nevyhnutné, aby bol reklamovaný tovar odovzdaný resp. doručený predávajúcemu. Tovar musí byť predávajúcemu odovzdaný resp. doručený čistý, suchý (tzn. materiál, z ktorého je vyhotovený tovar nesmie obsahovať vodu), kompletný a v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami. Inak je predávajúci oprávnený odmietnuť prebratie predmetu reklamácie.
 6. Záručná doba na uplatnenie reklamácie na tovar je 24 mesiacov v prípade spotrebiteľa.
 7. Záručná doba pri predaji podnikateľovi na tovar je 12 mesiacov, z dôvodu, že v prípade použitia tovaru na profesionálne účely môže dôjsť k jeho skoršiemu opotrebovaniu.
 8. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Ku každému zakúpenému tovaru je poskytnutý doklad o kúpe – faktúra.
 9. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 10. Kupujúci môže uplatniť práva zo zodpovednosti za vady u predávajúceho nasledovne:
 11. v mieste podnikania predávajúceho v Lehniciach po predchádzajúcej telefonickej dohode termínu alebo na inom osobitne dohodnutom mieste, kde v súčinnosti s povereným zamestnanom alebo predstaviteľom predávajúceho vyplní formulár o uplatnení reklamácie, tento podpíše a zároveň odovzdá reklamovaný tovar spolu s dokladom o kúpe tovaru;
 12. písomne vlastnoručne podpísanou reklamáciou, ktorá obsahuje osobné údaje kupujúceho, opis predpokladanej vady tovaru, a ostatné potrebné informácie k vybaveniu reklamácie. K takejto reklamácii sa taktiež predkladá aj zakúpený tovar a doklad o kúpe.

Predávajúci nepreberá zakúpený tovar, ktorý mu bol zaslaný kupujúcim na dobierku.

 1. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia u predávajúceho uplatnená a o spôsobe vybavenia reklamácie. Potvrdenie odošle predávajúci kupujúcemu elektronicky na jeho e-mailovú adresu uvedenú v reklamácií alebo na poštovú adresu kupujúceho. V prípade, že reklamácia bola uplatnená osobne podľa ods. 10 písm. a) tohto článku, zamestnanec alebo konkrétny predstaviteľ predávajúceho vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď.
 2. V prípade ak bude reklamácia zo  strany predávajúceho uznaná, predávajúci vráti kupujúcemu aj poštovné.
 3. Reklamácia je vybavená  ukončením reklamačného konania a to odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, odoslaním písomnej výzvy na prevzatie plnenia kupujúcemu alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie. Predávajúci je rovnako povinný vydať spotrebiteľovi písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie obdobný spôsobom, ako to je uvedené v ods. 11 tohto článku.
 4. V prípade, že reklamácia bude vybavená vrátením kúpnej ceny tovaru, táto bude kupujúcemu vrátená na jeho bankový účet uvedený v reklamačnom formulári resp. v objednávke tovaru.  V prípade, že Kupujúci neuvedie číslo svojho bankového účtu, kúpna cena tovaru vrátane nákladov na poštovné bude vrátená kupujúcemu poštovou poukážkou na jeho adresu uvedenú v reklamačnom formulári resp. v objednávke tovaru. 
 5. Pre úpravu zodpovednosti za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, v zmluvných vzťahoch medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.


X. Osobitné ustanovenia pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom v zmysle § 18  Zákona o ochrane spotrebiteľa

 

Predávajúci pre potreby reklamácie prijal reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

 

XI. Záverečné ustanovenia

 

 1. Tieto VOP  ako aj všetky jeho zmeny nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke kobrakefy.sk.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonávať zmeny týchto VOP. Pre účely kúpnej zmluvy sa použije znenie tých VOP, ktoré boli účinné v čase uzavretia kúpnej zmluvy (akceptácie cenovej ponuky), ak nie je dohodnuté inak.
 3. V prípade, ak bude niektoré ustanovenie týchto VOP z akéhokoľvek dôvodu považované za neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné alebo sa takým stane, nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení týchto VOP. V takom prípade sa bude postupovať podľa iného ustanovenia týchto VOP, ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky ako aj inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ich ustanovenia, aby bol zachovaný účel ustanovenia VOP, ktoré je považované za neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, alebo sa takým stalo.
 4. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa radia týmito VOP a príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a pod..
 5. Orgánom dozoru v danom prípade je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, 917 01 Trnava, Trhová 2, SR, tel. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23.
 6. Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom je možné riešiť formou alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle Zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V takomto prípade Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia [●] www.soi.sk/sk/Novinky-SOI.soi alebo iná oprávnená právnická osoba. Kompletný zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-iir/). Kupujúcim – spotrebiteľom odporúčame využiť na riešenie vzniknutej situácie v prvom rade predávajúceho telefonicky alternatívneho riešenia sporu.

 

V Lehniciach, dňa 07.01.2019